Jdi na obsah Jdi na menu
 


8. 5. 2021

PROJEKTOVÁNÍ

  • STS nebo PPR – Studie stavby nebo přípravné práce – prověření konkrétního místa stavby, vhodnost lokality a návaznost na okolí, vlastnosti veřejných zdrojů, limity území. Studie ve variantách – vyhledání optimálního dispozičního řešení / vzhledu stavby /trasy dopravní stavby/ technického řešení. Objednavatelem je investor (stavebník).
  • DÚR – Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (územní rozhodnutí) – na jejím základě bude povoleno umístění stavby (platí i pro zjednodušené řízení – územní souhlas), vypracovává se v náležitostech stanovených přílohami č. 1 - 5 vyhlášky 499/2006 Sb. Objednavatelem je investor (stavebník) a musí být zpracována autorizovanou osobou - projektantem.
  • DSP – Dokumentace pro stavební povolení – na jejím základě bude vydáno povolení ke stavbě, vypracovává se v náležitostech stanovených přílohou č. 12 vyhlášky 499/2006 Sb. Je možné provést sloučení stupňů DUR a DSP – projektová dokumentace pro společné povolení dle příloh č. 7 - 11 vyhlášky 499/2006 Sb. Objednavatelem je investor (stavebník) a musí být zpracována autorizovanou osobou - projektantem.
  • DOS – Dokumentace pro ohlášení stavby – v případě, že není nutné stavební povolení, je dle požadavku vyhlášky 499/2006 Sb. obsahově identická s dokumentací pro stavební povolení. Objednavatelem je investor (stavebník) a musí být zpracována autorizovanou osobou - projektantem.
  • DZS – Dokumentace pro zadání stavby – podklad pro výběrové řízení a stanovení ceny projektu. Je možno se setkat i s těmito alternativními označeními: ZDS – Zadávací dokumentace stavby, DVZ – dokumentace pro výběr zhotovitele, TD – Tendrová dokumentace. Podle prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb. k zákonu o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. je dokumentací pro zadání veřejné zakázky dokumentace, která svým rozsahem odpovídá dokumentaci pro provádění stavby (příp. dokumentace bouracích prací).
  • DPS – Dokumentace pro provádění stavby – podklad pro provedení stavby, univerzální dokumentace bez ohledu na budoucího vybraného dodavatele. Zpracovává se v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle přílohy č. 13 vyhlášky 499/2006 Sb. Projekt pro provádění stavby je podkladem pro realizační dokumentaci zhotovitele stavby. Objednavatelem je investor (stavebník) a musí být zpracována autorizovanou osobou - projektantem (většinou osobou, která zpracovala DSP).